Алгоритмічно-фабульна побудова сюжетів англійських народних казок

У статті на основі обґрунтованої автором алгоритмічної моделі розгортання англійської народної казки за її фабульними елементами побу довано інтегровану класифікацію казок, придатну слугувати теоретико-методологічним підґрунтям для наукового аналізу будь-яких сторін їхнього створення та ункціонування.

Ключові слова: алгоритмічно-фабульна модель, англійська народна казка, інтегрована класифікація, казка, сюжет.

Тараненко Л.И. Алгоритмично-фабульное построение сюжетов английских народных сказок.
В статье в соответствии с обоснованной автором алгоритмической моделью развертывания английской народной сказки по ее фабульным элементам построена интегрированная классификация сказок, способная выполнять роль теоретико-методологического основания для научного анализа любых сторон их создания и функционирования.
Ключевые слова: алгоритмично-фабульная модель, английская народная сказка, интегрированная
классификация, сказка, сюжет.

 

Comments are closed.