Публікації

Тараненко Л.І. Стратифікація простору результатів досліджень міфів.

У статті на основі ретроспективного аналізу здійснено стратифікацію простору результатів досліджень міфів. Доведено адекватність запропонованої структури наукової картини результатів вивчення міфів та парадигматичної схеми підпорядкування підходів, напрямів і аспектів їх досліджень. Підкреслено методологічну доцільність подібної стратифікації просторів результатів наукового пізнання інших мовних феноменів та систематизації підходів, напрямів і аспектів, які виникають у процесах їх дослідження.

Taranenko L.I. Space Stratification of the Results of Myths Studies.

 

Калита А.А., Тараненко Л.І. Мовленнєва маніпуляція: визначення, функція, механізм реалізації

Калита А.А., Тараненко Л.И. Речевая манипуляция: определение, функция, механизм реализации/ А.А. Калита, Л.І. Тараненко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – № 1022. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». – Вип. 71. – Харків. – 2012. – С. 10-19.

У статті розкрито сутність і зміст відомої в лінгвістиці й психології множини дефініцій явища маніпуляції. Шляхом використання кібернетичного методу морфологічного аналізу й синтезу складних систем сформульовано авторське визначення поняття мовленнєвої маніпуляції. На основі нового концептуального підходу сформовано структурно-когнітивну модель механізму породження й декодування смислу маніпулятивного впливу в комунікації.

Калита А.А., Тараненко Л.І. Історико-логічна ретроспекція генезису фольклорних творів

Калита А.А., Тараненко Л.И. Историко-логическая ретроспекция генезиса фольклорных произведений / А.А. Калита, Л.І. Тараненко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – №1071. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». – Вип. 75. – Харків. – 2013. – С. 44-53.

На основі накопичених фольклористикою і лінгвістикою теоретичних знань і наукових фактів у статті методом історико-логічного аналізу відтворена ретроспективна картина генезису фольклорних творів. Шляхом доповнення відсутніх історичних знань логікою, базованою на діалектичній єдності розвитку мови та фольклору, сформовано універсальну авторську модель генезису ідей і засобів організації текстів прозових фольклорних жанрів, яка здатна також виконувати роль системного методологічного інструментарію для вирішення багаторівневих наукових завдань проблеми формування повної наукової картини розвитку літератури та літературного середовища.

Тараненко Л. Актуалізація англійських прозових фольклорних текстів малої форми: Монографія / Л. І. Тараненко. – К.: Кафедра, 2014. – 288 с.

BLOKУ монографії представлено загальнолінгвістичні основи наукового вирішення проблеми усної актуалізації англійських прозових фольклорних текстів малої форми, здійсненого з використанням сучасних надбань таких суміжних з фонетикою наук, як когнітивістика, психологія та синергетика, шляхом об’єднання існуючого у них знання на ґрунті системного підходу. У межах функціонально-прагматичного підходу автор розкриває теоретичні можливості проведення енергетичного аналізу специфіки функціонування системи просодичних засобів англійських фольклорних текстів малої форми. Обґрунтовуються теоретичні передумови й методологічні основи експериментально-фонетичного дослідження просодичної організації англійських фольклорних текстів малої форми.

Монографія розрахована на науковців-філологів, викладачів, аспірантів і студентів гуманітарних факультетів університетів.

Attachments

Алгоритмічно-фабульна побудова сюжетів англійських народних казок

У статті на основі обґрунтованої автором алгоритмічної моделі розгортання англійської народної казки за її фабульними елементами побу довано інтегровану класифікацію казок, придатну слугувати теоретико-методологічним підґрунтям для наукового аналізу будь-яких сторін їхнього створення та ункціонування.

Ключові слова: алгоритмічно-фабульна модель, англійська народна казка, інтегрована класифікація, казка, сюжет.

Тараненко Л.И. Алгоритмично-фабульное построение сюжетов английских народных сказок.
В статье в соответствии с обоснованной автором алгоритмической моделью развертывания английской народной сказки по ее фабульным элементам построена интегрированная классификация сказок, способная выполнять роль теоретико-методологического основания для научного анализа любых сторон их создания и функционирования.
Ключевые слова: алгоритмично-фабульная модель, английская народная сказка, интегрированная
классификация, сказка, сюжет.

 

Структурно-фабульні особливості побудови тексту притчі

Тараненко Л.І. Структурно-фабульні особливості побудови тексту притчі // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог Видавництво Нацонального університету «Острозька академія». – Вип. 38. – 2013. – С. 228-233.

Анотація. У статті шляхом структурно-функціонального аналізу текстів Євангельських притч обґрунтовано уніфіковану модель їхньої структурно-фабульної побудови. На основі використання отриманої моделі у якості інваріанту та подальшого логічно доцільного поглиблення диференціації її складових елементів сформовано типові варіантні схеми структурно-алгоритмічної побудови текстів притч.

Тараненко Л.И. Структурно-фабульные особенности построения текста притчи.

Аннотация. В статье путем структурно-функционального анализа текстов Евангельских притч обоснованно унифицированную модель их структурно-фабульного построения. На основе использования полученной модели в качестве инварианта и дальнейшего логически целесообразного углубления дифференциации ее элементов сформированы типовые вариантные схемы структурно-алгоритмического построения текстов притч.