Статті

Тараненко Л.І. Стратифікація простору результатів досліджень міфів.

У статті на основі ретроспективного аналізу здійснено стратифікацію простору результатів досліджень міфів. Доведено адекватність запропонованої структури наукової картини результатів вивчення міфів та парадигматичної схеми підпорядкування підходів, напрямів і аспектів їх досліджень. Підкреслено методологічну доцільність подібної стратифікації просторів результатів наукового пізнання інших мовних феноменів та систематизації підходів, напрямів і аспектів, які виникають у процесах їх дослідження.

Taranenko L.I. Space Stratification of the Results of Myths Studies.

 

Калита А.А., Тараненко Л.І. Мовленнєва маніпуляція: визначення, функція, механізм реалізації

Калита А.А., Тараненко Л.И. Речевая манипуляция: определение, функция, механизм реализации/ А.А. Калита, Л.І. Тараненко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – № 1022. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». – Вип. 71. – Харків. – 2012. – С. 10-19.

У статті розкрито сутність і зміст відомої в лінгвістиці й психології множини дефініцій явища маніпуляції. Шляхом використання кібернетичного методу морфологічного аналізу й синтезу складних систем сформульовано авторське визначення поняття мовленнєвої маніпуляції. На основі нового концептуального підходу сформовано структурно-когнітивну модель механізму породження й декодування смислу маніпулятивного впливу в комунікації.

Калита А.А., Тараненко Л.І. Історико-логічна ретроспекція генезису фольклорних творів

Калита А.А., Тараненко Л.И. Историко-логическая ретроспекция генезиса фольклорных произведений / А.А. Калита, Л.І. Тараненко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. – №1071. Серія «Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов». – Вип. 75. – Харків. – 2013. – С. 44-53.

На основі накопичених фольклористикою і лінгвістикою теоретичних знань і наукових фактів у статті методом історико-логічного аналізу відтворена ретроспективна картина генезису фольклорних творів. Шляхом доповнення відсутніх історичних знань логікою, базованою на діалектичній єдності розвитку мови та фольклору, сформовано універсальну авторську модель генезису ідей і засобів організації текстів прозових фольклорних жанрів, яка здатна також виконувати роль системного методологічного інструментарію для вирішення багаторівневих наукових завдань проблеми формування повної наукової картини розвитку літератури та літературного середовища.

Алгоритмічно-фабульна побудова сюжетів англійських народних казок

У статті на основі обґрунтованої автором алгоритмічної моделі розгортання англійської народної казки за її фабульними елементами побу довано інтегровану класифікацію казок, придатну слугувати теоретико-методологічним підґрунтям для наукового аналізу будь-яких сторін їхнього створення та ункціонування.

Ключові слова: алгоритмічно-фабульна модель, англійська народна казка, інтегрована класифікація, казка, сюжет.

Тараненко Л.И. Алгоритмично-фабульное построение сюжетов английских народных сказок.
В статье в соответствии с обоснованной автором алгоритмической моделью развертывания английской народной сказки по ее фабульным элементам построена интегрированная классификация сказок, способная выполнять роль теоретико-методологического основания для научного анализа любых сторон их создания и функционирования.
Ключевые слова: алгоритмично-фабульная модель, английская народная сказка, интегрированная
классификация, сказка, сюжет.

 

Структурно-фабульні особливості побудови тексту притчі

Тараненко Л.І. Структурно-фабульні особливості побудови тексту притчі // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог Видавництво Нацонального університету «Острозька академія». – Вип. 38. – 2013. – С. 228-233.

Анотація. У статті шляхом структурно-функціонального аналізу текстів Євангельських притч обґрунтовано уніфіковану модель їхньої структурно-фабульної побудови. На основі використання отриманої моделі у якості інваріанту та подальшого логічно доцільного поглиблення диференціації її складових елементів сформовано типові варіантні схеми структурно-алгоритмічної побудови текстів притч.

Тараненко Л.И. Структурно-фабульные особенности построения текста притчи.

Аннотация. В статье путем структурно-функционального анализа текстов Евангельских притч обоснованно унифицированную модель их структурно-фабульного построения. На основе использования полученной модели в качестве инварианта и дальнейшего логически целесообразного углубления дифференциации ее элементов сформированы типовые вариантные схемы структурно-алгоритмического построения текстов притч.